WILL YOU LIVE WITH ME ON A FIRE MOUNTAIN

Heini Aho, Sebastian Ziegler

Luleå Summer Biennal, Luleå Art Museum, Sweden / Galerie Herold, Bremen / Mänttä Art Weeks, Mänttä

2007